تاريخ : دوشنبه ششم شهریور ۱۳۹۱

مهندس محسنی :
الف- راهکارهای پیشنهادی برای اشتغال اعضا 

1- تعامل با دستگاههاي اجرايي در راستاي اصل 44 قانون اساسي به منظور ارائه خدمات فني و مهندسي به دستگاههاي اجرايي توسط سازمان از طريق واگذاري امور فني دستگاه به اعضاء

2- پيگيري موضوع صدور خدمات فني و مهندسي به صورت خاص وبه نتيجه رساندن آن

3- پيگيري بحث سرمايه گذاري خارجي در سطح استان در پروه هاي عمراني

4- ايجاد نرم افزار توزيع كارها براساس رتبه و صلاحيت اعضاء

5- توزيع كار بين اعضاء با پايه هاي مختلف به صورت گروهي  به عنوان مثال در كنار يك مهندس پايه يك از يك مهندس پايه سه نيز استفاده شود.

ب- راهکارهای پیشنهادی برای جلب مشارکت بیشتر اعضا

1- حفظ كرامت انساني در برخورد با اعضاء و تثبيت اين جايگاه در ساير اداراتي كه با سازمان و اعضاء روابط كاري دارند .

2- رعايت عدالت در توزيع كارها با توجه به تخصص ، شهرت ، رتبه و صلاحيت اعضاء

3- كاستن از بروكراسي و كاغذ بازيهاي زائد در انجام امور مهندسين و استفاده از اينترنت در انجام امور اداري مهندسين

ج-  چشم انداز ، ماموریت و برنامه کار سازمان نظام مهندسی

ارتقاءكيفيت ساخت وساز و ارتقاءنحوه ارائه خدمات فني ومهندسي به جامعه ، افزايش تعامل سازمان درهمه عرصه ها ي كاري با مراجع ذيربط، تبيين

جايگاه واقعي نظام درسطح جامعه، پيگيري هرچه بهترصدورخدمات مهندسي ،ايجاد اشتغال پايدار براي مهندسين وپيگيري بازنگري قانون نظام مهندسي

د – بندهای مغفول مانده از اهداف قانون و وظائف هیات مدیره بر اساس قانون

- بندهای مغفول مانده از اهداف قانون كه يااصلا ًپيگيري نشده ويابه صورت ناقص وناتمام پيگيري شده وبه نتيجه مطلوب نرسيده است

ويا شرايط زماني به گونه اي بوده است كه پيگيري ها به نتيجه نرسيده است ازنظر اينجانب به شرح ذيل مي باشند

1- تقويت‌ و توسعه ‌فرهنگ ‌و ارزشهاي ‌اسلامي ‌در معماري‌ و شهرسازي‌.

2- تامين ‌موجبات‌ رشد و اعتلاي ‌مهندسي ‌در كشور.

3- فراهم‌ ساختن‌ زمينه ‌همكاري‌ كامل‌ ميان‌ وزارت‌ راه و شهرسازي‌، شهرداريها و تشكلهاي ‌مهندسي‌ و حرفه‌اي‌ و صنوف‌ ساختمان‌.

4- جلب ‌مشاركت‌ حرفه‌اي ‌مهندسان‌ و صاحبان ‌حرفه‌ها و صنوف‌ ساختماني‌ در توسعه‌ ‌كشور.

 - بندهای مغفول مانده از وظائف هیات مدیره بر اساس قانون كه يااصلا ًپيگيري نشده ويابه صورت ناقص وناتمام پيگيري شده

 وبه نتيجه مطلوب نرسيده است ويا شرايط زماني به گونه اي بوده است كه پيگيري ها به نتيجه نرسيده است ازنظر اينجانب به شرح ذيل مي باشند

1- برنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.

2- برنامه ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه هاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.

3- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و معرفي طرحهاي ارزشمند.

4- تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به

صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.

5- كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همكاري با وزارت راه و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها.

6- پيگيري اصلاحات لازم درقانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

مهندس هنرور :

دوست و همکار گرامی جناب آقای مهندس همت

ضمن تشکر فراوان از کلیه اعضاء هیئت های مدیره سازمان طی سالهای گذشته که زحمات زیادی را به دوش کشیده و فعالیتهای آنان منجر به ارتقاء و جایگاه سازمان نظام مهندسی استان در کل کشور گردیده است به استحضار می رساند در مباحث جایگاه سازمان )بصورت نهادی غیر دولتی( ، ساختار مدیریتی موجود ، ساختار تشکیلاتی سازمان و بعضا عدم تحقق آرمانهای سازمان ، ضمن پذیرش بعضی از ایرادات موجود ، به نظر اینجانب هرگونه اصلاحات تا حدود زیادی در حدود اختیارات شورای مرکزی فعال و کاربردی و نیز جلسات و قطعنامه های هیئت های عمومی سازمان که نیاز به پی گیری مداوم را دارند می باشد.

با توجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اهداف و وظائف) قطعاً  در بخشهای تنسیق امور مرتبط به مشاغل حرفه های فنی و مهندسی و تأمین موجبات رشد و آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و ارتقاء و دفتر فنی صاحبان حرفه ها ، تأثیرگذاری در وضع مقررات ملی ساختمان ، تهیه و تنظیم قیمت گذاری و خدمات مهندسی ، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان (ضوابط و مقررات) و فراهم نمودن زمینه همکاری کامل میان مسکن و شهرسازی ، شهرداریها ، تشکلهای مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان ، سازمان نظام مهندسی استان فارس عملکرد مناسبی را طی 15 سال اخیر ارائه داده است که بررسی هوشمندانه از وضعیت موجود خود گواه این ادعا را دارد . لیکن به نظر اینجانب همواره حلقه مفقوده در نحوه جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و مشارکت آنان در امور مرتبط به سازمان بوده است.

بصورت کلی میتوان گفت بر اساس قانون ، وظائف هیئت مدیره استان بسیار سنگین بوده و افرادی که کاندیدای عضویت می باشند بایستی اشرافیت کامل به وظائف را داشته باشند .  این  کاندیداها می بایستی در مرحله اول عشق به خدمت در سازمان و مهندسان استان را سرلوحه زندگی خود قرار دهند و با توجه به وظیفه جلب مشارکت حرفه ای می بایستی دارای خصوصیت ذاتی بی تفاوت نبودن به وضعیت کاری و معیشتی اعضاء و اهمیت دادن به تولید کار جهت مهندسان استان را با توجه به پتانسیل های سازمان دارا باشند . در یکی از جلسات اخیر یکی از دوستان بزرگوار لفظ Believe به سازمان را مطرح نمودند که بنظر اینجانب لفظ Devotion یا اختصاص تمام پتانسیلهای خود به سازمان و متعهد بودن به وضعیت کلی اعضاء می بایستی کلید اصلی تفکر کاندیدای شرکت در انتخابات باشد.

طبیعتاً افرادی که خود را به سازمان اختصاص می دهند نمی توانند دارای تفکر دولتی و یا نیمه دولتی و غیره را دارا باشند.

کلیه موارد مرتبط به استفاده از قدرت و سهم خواهی ، انفعال در برابر دیگران ، بی اعتمادی به اهداف سازمان ، عدم تمایل به مشارکت در سازمان ،ایجاد شبکه های تشکیلاتی و باندی ، عدم احساس تعلق به سازمان ، عدم مشارکت در نهادهای علمی سازمان همه و همه در گرو بحث اختصاص فکری و عملی اعضاء هیئت مدیره به سازمان و اهداف آن (که راهکارهای جلوگیری از انفعال بعضی از اعضاء هیئت مدیره توسط هیئت رئیسه و دیگر مسئولین  سازمان می بایستی توسط خود آنها اتخاذ گردد) و نحوه جلب مشارکت حرفه ای مهندسان ، صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی است که آن خود هنری است که اعضاء هیئت مدیره ساختمان استان می بایستی از آن برخوردار باشند . در نهایت برای یک عضو هیئت مدیره عشق به سازمان و عشق به اعضاء از ارکان اصلی موتور محرکه شخص می باشد و نحوه ارتباط با اعضاء ، نحوه بکارگیری و مشارکت آنان در کلیه امور سازمان تاثیر بسیار زیادی در رفع مشکلات و ابهامات موجود را خواهد داشت.

با سپاس : جاوید هنرور

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

مهندس زمانپور :

 با سلام خدمت سروران و اساتید گرامیدر خصوص موضوع بحث هفته آینده

الف- راهکارهای پیشنهادی برای اشتغال اعضا 

یکی از مسایلی که متاسفانه بر کسی پوشیده نیست و هر گونه تلاش برای توجیه و سرپوش گذاشتن بر آن بی فایده است بحث باند بازی و توزیع نا عادلانه کار است

یکی از راه های مبارزه با این وضع تغییر سیستم کمسیونهای بررسی طرح هاست که بعضا در شهرهای دیگر کشور اجرا گردیده است و آن استفاده از نرم افزاری است که بدون مشخص بودن نام طراح ( که در تایید و عدم تایید طرحها در حال حاضر نقش مهمی را بازی میکند) نقشه آپلود شده را در اختیار چکر

که بصورت رندوم و اتفاقی و از بین تعداد زیادی از افراد دارای شرایط  انتخاب شده اند ، قرار میگیرد و پیشنهادات چکر ارایه گردیده و طراح آنها را برطرف مینماید و دوباره ارایه میدهد و سپس سیستم  ارایه نامه تایید و سایر مسایل دست و پاگیر اداری نیز حذف و به صورت غیر حضوری انجام میگیرد

این امر هرگونه شک و شبه در خصوص مسایل فعلی را بر طرف خواهد نمود .

و بی شک باعث ایجاد عدالت در توزیع کار بین اعضا نیز خواهد شد.

ب- راهکارهای پیشنهادی برای جلب مشارکت بیشتر اعضا

با بررسی دلایل اعضا برای عدم شرکت در انتخابات میتوان افراد را به سه گروه تقسیم کرد:

گروهی برای رای دادن مردد هستند

گروهی بی تفاوت به سرنوشت انتخابات هستند

گروهی قصد تحریم انتخابات را دارند.

تنها راه ایجاد اعتماد و ارایه برنامه های قابل اجرایی است که از هم اکنون همه اعضا در آنها اتفاق نظر داشته باشند. و تاکید بر حصول تغییرات و اصلاحات در آینده

برای جلب مشارکت این افراد باید نقش و اهمیت  فرد را برایش شرح دهیم. اجازه بدهیم احساس کند که رای دادنش چقدر اهمیت دارد.

باید در افراد انگیزه شرکت در انتخابات ایجاد نماییم. به پیامدهای تحریم انتخابات در زمان ها و مکان های مختلف  اشاره  نماییم و از وی بخواهیم مزایا و نتایج تحریم دوره ی قبل را که دستگیر وی شده است ،از نظر خودش شرح دهد.
د – بندهای مغفول مانده از اهداف قانون و وظائف هیات مدیره بر اساس قانون

ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي ساختمان و شهرسازي از طريق ايجاد پايگاه هاي علمي، فني، آموزش و انتشارات.

از نظر من یکی از بندهای مغفول مانده بند آموزش است . که میتوان با حذف گزینه اجباری بودن این کلاسها میزان استقبال اعضا را از این کلاسها سنجید.

مجله گزارش هم به مجموعه ای از مقالات ترجمه شده توسط دانشجویان که بعضا ترجمه لفظ به لفظ و بی کیفیت مبدل شده .

به نظر من میتوان با ارایه کارگاه هایی با ارایه مطالب متنوع و علمی جدید معرفی سیستمهای نوین ساختمان ، تحقیقات مرکز علوم و تحقیقات کشور در زمینه ساختمان ، معرفی مصالح جدید و قابل جایگزین با مصالح سنتی ، رواج ساختمانسازی پایدار و سبز و بهره وری حداکثر از انرژی و ...این بند را ارتقا بخشید.

بند بعدی بند 7 است: 7- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و معرفي طرحهاي ارزشمند.

هر سال میتوان از طرح های برگزیده و همچنین به تحقیقات و مقالات با ارزش که باعث تولید علم میشوند و یا حتی به وارد کنندگان تکنولوژی و رواج دهندگان آن ، تقدیر نمود.

 8- تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.

 لازم دیدم در خصوص مسایل مطرح شده در جلسه قبل مستنداتی خدمتتان ارایه دهم:

http://taavonimaskannezampezeshki.com/

لینک فوق در خصوص پاسخگویی به استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر معین که فرمودند نظام پزشکی هیچ پروژه ساختمانی و رفاهی برای اعضا ندارد ضمیمه گردیده است که نشان میدهد برعکس در بهترین موقعیتهای شهر و با کیفیت در خور شان اعضا، پروژه های زیادی در دست ساخت دارند یا تحویل داده اند که برعکس پروژه صدرا نظام مهندسی نه تنها با ضرر و تاخیر ونارضایتی خریداران همراه نموده بلکه به دلیل موقعیت مکانی مناسب پروژه ها با ارزش افزوده زیاد نیز همراه بوده اند.

در خصوص صحت ارایه وام خرید مطب به میزان 170 میلیون تومان از بانک پاسارگاد با بازگشت 5 ساله از دوستان پزشک خود سوال کردم که صحت آن توسط این دوستان تایید گردید در صورت نیاز مستندات لازم جمع آوری میگردد در مورد ارایه انواع تسهیلات به پزشکان پاراگراف زیر عینا  خدمتتان ارایه شده است.

 

 امور رفاهي و اجتماعي

اين بخش از معاونت امور رفاهي و اجتماعي سازمان نظام پزشكي كشور، خدمات و تسهيلات متعدد و متنوعي را به اعضاي سازمان نظام پزشكي در سراسر كشور ارايه مي‌دهد كه برخي از آنها عبارتند از:

-        ارايه تجهيزات دفاع شخصي به اعضاي سازمان

-        ارايه تسهيلات جهت دريافت كارت اعتباري بين‌المللي (visa كارت)

-        ارايه تسهيلات دريافت آرم طرح ترافيك

-        تحت پوشش قرار دادن اعضاي فاقد بيمه تأمين اجتماعي

-        ارايه تسهيلات گردشگري، خدمات توريستي و مسافرتي

-        ارايه تسهيلات جهت شركت اعضاي جامعه پزشكي در برخي كنگره‌هاي علمي خارج از كشور

-        ارايه تسهيلات در زمينه ليزينگ خودرو و كالا در سراسر كشور

-        ارايه تسهيلات ويژه در بهره‌مندي اعضاي سازمان از سرويس‌هاي اينترنتي

-        ارايه تسهيلات ويژه خرید مطب و تجهیزات پزشکی

-        تفاهم‌نامه با اداره دارایی

-        رسيدگي به بدهي‌هاي معوقه پزشكان محترم با سازمان تأمين اجتماعي

-        مكاتبه در خصوص عوارض پسماندها و كسب و پيشه

-        بررسي مشكلات آب و برق و گاز مطب پزشكان و مكاتبه با سازمان هاي ذيربط

-        معرفي اعضا به بنياد مسكن انقلاب اسلامي

با عذرخواهی از اینکه وقت گرانبهای شما عزیزان را با این مسایل که بعضا ربطی به امور ما مهندسین ندارد گرفتم ولی با توجه به مقایسه صورت گرفته و دفاعیات اعضا 

محترم هیات مدیره لازم دیدم مطرح کنم.با مقایسه عملکرد سایر سازمانها میتوان از نقاط ضعف و قدرت آنها درس گرفت .

با تشکر از وقتی که در اختیار من قرار دادید.

لیلا زمانپور

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

مهندس همت :

آنچه در زمینه اشتغال از سازمان نظام مهندسی انتظار میرود نه تامین شغل برای اعضا بلکه تنظیم روابط صاحبان حرفه های مهندسی و کارفرمایان و بسترسازی برای ایجاد جبهه های کاری جدید است مانند کاری که در زمینه مجریان ذیصلاح انجام شد و باید تکمیل گردد و یا بحث نظارت گاز و برق و صدور خدمات مهندسی و موارد مشابه که درحال پیگیری است . مهمتر از تعریف جبهه های کاری جدید برای مهندسان ، ایجاد حس نیاز به آن خدمات در جامعه است که نیاز به اعتمادسازی دارد . اعتماد جامعه از دو طریق افزایش مییابد اول با ارتقا کیفیت خدمات و ارزش آفرینی و دوم با ضمانت احقاق حقوق کارفرمایان در صورت عملکرد نامناسب اعضا . اینها حاصل نخواهد شد مگر با اصلاح ساختار ارائه خدمات مهندسی و حرکت بسمت ارائه خدمات مهندسی از مجرای شخصیت حقوقی که خوشبختانه در سالهای گذشته مورد توجه قرارگرفته است اما در کمال تاسف بنحو بسیار نامناسبی باجرا درآمده است .

نگاهی به تاریخچه ارائه خدمات مهندسی به بخش خصوصی نشان میدهد که متاسفانه مشکلات ما از زمانی آغاز شده است که نگاه ما به حرفه مهندسی از حالت حرفه ای خارج شد و ارائه خدمات مهندسی در کنار شغل اصلی بعنوان یک اضافه کاری لحاظ شده است ، از زمانی که درآمد ناشی از آن به گوشتی نذری بدل شد که همه بدون پرداخت هزینه های مربوطه سهم خود را از آن میخواهند !

همه مهندسان صرفنظر از شغلی که دارند بدنبال درآمد ناشی از عضویتشان در نظام مهندسی هستند و تفاوتی ندارد که شاغل در ارگانهای دولتی هستند یا شرکتهای خصوصی ، ساکن در استان هستند یا خارج از آن (و یا حتی خارج از کشور ) ، عضو هیات مدیره صنف فست فود هستند یا صنف بوتیک داران ، در شرکتهای دارای رتبه بندی پیمانکاری عضویت دارند یا مشاور و نهایتا دارای شغل تمام وقت هستند یا بیکار .

سیستم نظارت مقطعی بر ساخت و ساز ، هرچند که در زمان خودش و با توجه به عدم پذیرش جامعه توفیقی بزرگ برای دلسوزان عرصه سازندگی محسوب میشد ، شاید بعلت عدم توجه بموقع به ارتقا آن در زمان مناسب به آسیبهای اجتماعی زیادی منجر شد که عواقب آن هنوز گریبانگیر جامعه مهندسی است . واژهء سهمیه نیز از بازماندگان همان آسیب های مذکور است و علیرغم تلاشهای بسیار زیاد بنیانگزاران و طلایه داران سازمان نظام مهندسی هنوز عده ای پس از سالها با معنی ظرفیت اشتغال آشنا نشده اند و یا نمیخواهند بشوند .

تا جایی که من اطلاع دارم تقریبا این طرز فکر در کمتر حرفه ای جایگاه دارد که مثلا اگر دندانتان پوسیدگی پیداکرد براساس نوبت بایستی به فلان پزشک مراجعه کنید ، جراح قلب را براساس نوبت نظام پزشکی انتخاب کنید و یا حتی تعمیر خودرو یا خرید لباستان ، . . . !!! اینکه فرد چه حرفه ای را انتخاب میکند به خودش بستگی دارد و توفیق یا عدم توفیقش در آن حرفه نیز . بیشترین وظیفه مجامع صنفی نیز تنسیق امور است که معمولا شامل قیمت گذاری عادلانه و الزام به رعایت آن توسط کلیه اعضاست . تلاش برای بهبود وضعیت فرهنگی ، معیشتی و یا تامین امکانات رفاهی و اجتماعی در مرحله بعد قرار میگیرد اما تامین مشتری برای اعضا . . . !!!

اما گویی عده ای معتقدند بجهت عضویتشان در سازمان نظام مهندسی ، سازمان موظف به تامین مشتری و کار برای ایشان است و این خواسته را چنان حق بجانب مطرح میکنند که اخیرا بعنوان به یکی از مطالبات اصلی برخی از اعضا بدل شده است . بحث حرفه یک امر رقابتی است و وظیفه سازمان در این حیطه ، سالم سازی و عادلانه کردن این رقابت است (که نمیتوان ادعا کرد این نقش را بدون نقص ایفا کرده باشد ) و تامین جبهه های جدید ارائه خدمات مهندسی به جامعه ای که ممکن است هنوز لزوم آنرا حس نکرده باشد .

سوال اصلی اینست که چرا ما به رشته ها و رسته های مختلف خدمات مهندسی بعنوان یک حرفه نگاه نمیکنیم ؟ چرا مهندسان در یک رشته خاص و بصورت تخصصی مشغول بکار نمیشوند و چرا اصرار داریم چرخ را مجددا اختراع کنیم و از کنار سابقه درخشان سازمان برنامه و بودجه سابق بسادگی میگذریم ؟ یکی از راههای بستر سازی برای ایجاد شغل و فضا جلوگیری از چند شغله بودن مهندسان است . برای مثال در حال حاضر افراد بسیاری هستند که از شغل باصطلاح تمام وقت و یا سمت درآمدزا در یک یا چند نهاد و شرکت برخوردارند ، همزمان در دانشگاه تدریس میکنند و همراه با فعالیتهای تجاری متنوع ، طرح و نظارت بر ساختمان را نیز انجام میدهند و یا افرادی که در استانهای مجاور در صنعت نفت و گاز مشغول بکار هستند و مهر آنها در اختیار دیگر مهندسان است که به پدیده منفور سهمیه فروشی دامن میزند .

آنچه باید اصلاح شود قوانین مربوط به ظرفیت اشتغال مهندسان است که ایرادات جدی دارد و بایستی سیستمی دقیق برای کنترل اشتغال مهندسان صورت پذیرد . لحاظ ظرفیت اشتغال برای مهندسانی که بهر صورت دارای شغل تمام وقت (چه دولتی و چه خصوصی) هستند بی معناست و نظارت و طرح ساختمان نیز باید بعنوان یک شغل تمام وقت در یک شرکت و یا دفتر فنی مهندسی درنظر گرفته شود . در این صورت ممکن است لازم باشد تغییری در حق الزحمه خدمات مهندسی لحاظ شود تا جوابگوی نیازهای مهندسان و متناسب با مسئولیتشان باشد (درحال حاضر حق الزحمه خدمات مهندسی حتی از دستمزد سرامیک فرش یک ساختمان و یا حق کمیسیون مورد تقاضای بنگاههای املاک کمتر است و مسئولیتشان غیرقابل مقایسه ) و همینطور حقوق و دستمزد کارمندان دولتی که درحال حاضر بخشی از هزینه زندگی آنها از درآمد طرح و نظارت تامین میشود .

اما متاسفانه باید اذعان کرد که تا وقتی مهندسان شاغل در مناصب دولتی برای نظام مهندسی و مهندسان تصمیم میگیرند امید به اصلاح آئین نامه های اجرایی در ارتباط با تنظیم روابط صاحبان حرف بسیار خوش بینانه خواهدبود چون تصمیم به تک شغله بودن مهندسان ضربه ای جدی به درآمد آنان از خوان گسترده نظارت و طرح ساختمانها خواهد بود و تا زمانیکه افراد شاغل نیز امکان استفاده از ظرفیت اشتغال معادل با مهندسان تک شغله را داشته باشند (حتی اگر از رانت ناشی از شغلهای خاص بگذریم ) رقابت عادلانه ای در کار نخواهدبود .

با سپاس

حجت همت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

مهندس نوروزی :

بسمه تعالي

       همكار گرامي جناب آقاي مهندس همت :

ضمن تشكر فراوان از زحمات جنابعالي، چكيده ديدگاه اينجانب در مورد برخي از مسائل قابل طرح در جلسه چهارم به شرح زير است:

1-     در قانون و آئين‌نامه اجرائي آن ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي جهت ايجاد اشتغال براي اعضاء سازمان وجود دارد كه تا كنون  به دلائل گوناگون استفاده نشده‌است. از جمله تعميم ارائه خدمات مهندسي به ساختمانهاي گروه الف (و قسمتي از گروه ب) و موضوع صرفه‌جوئي در مصرف انرژي يا به عبارت ديگر " اجرائي كردن كامل مبحث نوزدهم"  به شكل علمي و كارشناسي است.ظرف سالهاي اخير مديريت كلان كشور نيز مكررا" بر لزوم استفاده از خدمات كارشناسي در زمينه‌هاي فوق تاكيد داشته‌اند ولي متاسفانه سازمان نظام مهندسي فارس نتوانسته‌است از اين پتانسيل موجود قانوني موجود استفاده نمايد.

2-     به منظور جلب مشاركت گسترده اعضاء در امور مختلف سازمان،ميتوان از روشهاي زير بهره‌گرفت:

گسترش کمی و کیفی سمینارها و دوره های آموزشی علمی و عملي و اختصاص بودجه موثر به اين امر،حركت در جهت جلب اعتماد بيشتر جامعه با اعمال كنترل و نظارت دقيق‌تر بر عملكرد اعضاء توسط اشخاص صاحب صلاحت و با رعايت عدالت و برابري و پرهيز از هرگونه باندبازي و منفعت‌طلبي شخصي و گروهي، توجه و بهره گیری از نقطه نظرات اعضاء و مخصوصا" هیئت رئیسه گروههای تخصصی، حمایت از تصمیمات گروه های تخصصی، ایجاد بستر مناسب برای حضور و مشارکت طیف‌های مختلف در هیئت مدیره سازمان، دفاع مصرانه و مؤثر از حقوق قانوني عمومي و خصوصي اعضاء در حيطه مسائل صنفي، توسعه خدمات فرهنگی رفاهی و حمایتی سازمان از اعضاء.

با احترام عبدالرحمن نوروزي

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

مهندس حجری :

بسم الله الرحمن الرحيم

با سلام و احترام  در خصوص دو محور از چهار محور تعيين شده  مواردي به شرح زير تقديم دوستان ميگردد.

راهکارهاي ايجاد اشتغال:

الف -ايجاد اشتغال از دو طريق ميسر ميگردد.

1-استفاده از ظرفيتهاي موجود که در قانون ودستور العمل ماده 33 پيش بيني شده است.بنظر ميرسد در شرايط فعلي نظام مهندسي از همه اين ظرفيتها استفاده نکرده است.

2-ايجاد اشتغال جديد از طريق:

الف- شناخت فرصتهاي جديد.شناخت فرصتها اولين قدمي است که در مسير ايجاد اشتغال جديد برداشت.

ب- سرمايه گذاري براي ايجاد يک شغل از عوامل غير قابل اجتناب است.البته اين به معني سرمايه گذاري توسط سازمان نظام مهندسي نيست.شاغل کسي است که يک موسسه اقتصادي را سازماندهي مي کند.بعبارتي مهندسين جوياي کار با يد حداقل سرمايه ايجاد يک موسسه اقتصادي يا يک شخص حقوقي را فراهم کنند و

مظام مهندسي نيز بايد در جهت ايجاد شرايط قانوني براي فعاليت اين موسسات وبرقراري امنيت براي ادامه فعاليت اين موسسات تلاش نمايد.

ج- آموزش عاملي موثر در توسعه اشتغال است.بسياري از فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي نيازمند به آموزشهاي مرتبط با صلاحيتهاي مهندسي  و همچنين آموزشهاي جديد در جهت بهبود روشهاي طراحي ،نظارت و ساخت هستند.

د- توسعه فعاليتهاي مهندسي در قالب دفاتر مهندسي يا اشخاص حقيقي به هم افزايي توان مهندسي و توسعه اشتغال کمک مي کند.نظام مهندسي بايد در جهت صوري نبودن اين دفاتر کنترل هاي لازم را اعمال نمايد.

ب- راهکارهاي جلب مشارکت:

مشارکت اعضاي نظام مهندسي در انتخابات هييت مديره،گروههاي تخصصي،شرکت در مجامع تخصصي و عمومي،همچنين همکاري در توسعه حرفه اي و کمک به تحقق اهداف نظام مهندسي نمود مي يابد.به منظور جلب مشارکت بيشتر از روشهاي زير مي توان استفاده کرد:

1-     ايجاد حس تعلق در اعضا از طريق بهبود جايگاه نظام مهندسي،توسعه اشتغال

2-     برگزاري آموزشهاي گروهي

3-     برگزاري همايشهاي مختلف متناسب با نيازهاي اعضا (ضرورت نياز سنجي)در زمينه هاي تخصصي وعمومي

4-     وجود فضاي باز که امکان نقد ونقادي ،تصميم سازي و تصميم گيري را فراهم سازد

5-     اعتماد سازي در ميان اعضا

                                                                      ابراهيم حجري

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

مهندس بهارلو :

با سلام خدمت همکاران ارجمند

 

-بحث استفاده از ظرفیت های نظام و تلاش در جهت ارتقاء سازمان

     تفکری از شروع و تاسیس سازمان بر آن حاکم بوده که مبتنی بر فرد گرائی و تصمیم گیری فنی و حرفه ای بر مبنای نظر مهندسان بصورت فردی و با مهر نظام مهندسی است .به همین دلیل تاکنون نیز کارائی مهر و امضاء اشخاص حقیقی بیشتر از مهر اشخاص و دفاتر حقوقی بوده واین امر متاسفانه هنوز نیز پابرجاست و بعنوان مثال هنوز این امکان فراهم است که مسئولیت و تصمیم گیری درپروژه های بزرگ با یک مهر و امضاء تحت عنوان "سهمیه"  به اشخاص حقیقی واگذار گردد.امری که در هیچ یک از جوامع موفق حرفه ای مهندسی مرسوم نیست.

   این تفکر در مقابل سیستم سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق است که ارجاع کار به مشاورین و پیمانکاران ذیصلاح در اولویت قرارداشته و این مشاورین و پیمانکاران نیز در پروسه های محکم و پیچیده ای تشخیص صلاحیت می شدند.

    البته تفکر تصمیم گیری های فردی که با مهر و امضای شخص حقیقی به تصویب و مرحله اجرا می رسد شاید در سالیان گذشته و در خصوص پروژه های کوچک تر، تفکری کارآمد بود لیکن نگاهی به وسعت و حجم پروژه های عمرانی سالیان اخیر  نشان می دهد که در بسیاری از این پروژه ها بروز مشکل از آنجاست که تفکر فردی جایگزین تصمیم گیریهای گروهی  متخصص و مشاورین و شرکت های حقوقی شده است.

    به نظر می رسد تا وقتی این تفکر اصلاح نشود ظرفیت های سازمان در همین سطح باقی می ماندو جامعه همواره به بخش عمده ای از خدمات مهندسی بعنوان عامل مزاحم و تحمیل کننده هزینه نگاه میکند.  راهکارمناسب جهت فراهم نمودن اقبال جامعه و حتی سازمان های و ارگان های دولتی به خدمات سازمان افزایش کیفیت خدمات با تشویق اعضا به انجام کار گروهی و محدود سازی ظرفیت اشتغال فردی اعضا است بدیهی است سرمایه گذار تمایلی به سپردن سکان هدایت سرمایه گذاری خود به مهندسانی که به تنهائی خدمات ارائه می دهند ندارد و اعتماد وی به شرکت ها و اشخاص حقوقی بیشتر است.

به نظر می رسد در مدت فعالیت های چند ساله نظام مهندسی حمایت قابل ملاحظه ای از شرکت ها و دفاتر حقوقی نشده است.

    اتفاقا" به نظر بنده بحث ورود یا عدم ورود افراد سیاسی و دولتی در هیات مدیره نیز-فارغ از اینکه نتیجه بحث چه باشد- به همین تفکر فرد گرائی باز می گردد. اگر تفکر فرد محور حاکم نباشد هدف همه باید رسیدن به سازمانی قدرتمند و مقبول جامعه بدون اتکاء به شخص باشد. در واقع نظام مهندسی باید نقطه اتکاء اعضاء باشد نه اینکه ارتقاء جایگاه سازمان با اتکاء به افرادسیاسی و دولت مردان مد نظر باشد.

    نکته مهمتر اینکه به نظر اینجانب میزان تاثیر گذاری اعضاء هیات مدیره ، الزام اخلاقی ایشان به مشارکت فعال در سازمان پس از انتخاب ومیزان وقتی که اعضاء هیات مدیره پس ازانتخاب در سازمان اختصاص می دهند فارغ از اینکه اعضاء از همکاران سیاسی یا دولتی باشند یا از بخش خصوصی از اهمیت بیشتری جهت طرح و بحث و تبادل نظر برخوردار است. اگر نظام مهندسی را خانه خود بدانیم در هر پست و مرتبه و جایگاهی که باشیم حتی در صورت عدم توفیق به حضور در هیات مدیره خود را ملزم می دانیم تا از توان خود در جهت ارتقاء سازمان بهره بگیریم.

 

در بحث ایجاد اشتغال

   به نظر می رسد این تفکر غلط رایج شده که اشتغال و عدالت در توزیع کار به معنی این است که از ظرفیت اختصاص یافته به مهندسین بصورت مساوی استفاده شود و بعضا" حتی بدون ارائه خدمات قابل ملاحظه ای برای مهر و سهمیه مهندسان عضو مبلغی از کارفرمایان اخذ شده و  به اعضاء پرداخت گردد. تجربه ای که ناکارآمدی خود را در بخش مسکن مهر در پروژه های مختلف صدرا و لپوئی و سایر شهرستان های استان نشان داده است. در واقع در این پروژه ها به مهندسان جوان عضو سازمان به اشتغال توام با ارتقاء دانش دست نیافتند بلکه در واقع این افراد با دریافت حق الزحمه ناچیزی به عنوان حق الزحمه نظارت انتخاب شدندو عموما " به دلیل کم تجربگی و نبود سیستم کارآمد آموزش در این پروژه ها و به دلیل بروز اشتباهات فنی ناشی از این امر به شوراهای انتظامی معرفی شده و به نوعی سپر بلای کوتاهی های سازمان ها و ارگان های مسئول در امر ساخت و ساز ضعیف در بخش مسکن مهر شدند.

به نظر می رسد خط مشی نظام باید تشویق مهندسان و شرکت هاو یا گروه های مهندسی باشد که بصورت حرفه ای فعالیت می کنند . این گروه ها در ساختار خود به آموزش و تربیت نیروهای متخصص می پردازند و باید امتیازی فراتر از سایرین چه در ارجاع کار و چه در ظرفیت اشتغال به کار داشته باشند . قطعا" این امر منجر به شکل گیری فعالیت های حرفه ای جمعی و افزایش و ارتقاء کیفیت خدمات می گردد. به طور قطع اعضاء جوان سازمان نیز خواهند توانست ضمن اشتغال در پروژه هایی که توسط شرکت های حقوقی مدیریت می شوندبه کسب دانش و تجربه فنی نیز بپردازند.

بدیهی است با در پیش گرفتن این رویه و به تدریج با افزایش کیفیت خدمات مهندسی اعتماد سرمایه گذاران و حتی سازمان ها و نهادهای دولتی نیز به خدمات سازمان جلب خواهد شد. این امر بستر لازم جهت افزایش اشتغال را فراهم خواهد کرد.

 

در خصوص بندهای مغفول قانون نظام مهندسی

      به نظر می رسد علیرغم گام برداشتن در مسیر عمده اهداف سازمان اما در برخی بخش ها توفیق چندانی حاصل نشده است از جمله این بندها:

در بخش افزایش کیفیت خدمات مهندسی  متاسفانه علیرغم تلاش های گسترده انجام شده توفیق قابل ملاحظه ای حاصل نشده است. (در کل کشورو بخصوص در در شهرهای کوچک)

در بخش ارتقاء دانش فنی صاحبان حرفه ها هیچ توفیقی نداشته ایم. بخصوص در بخش تربیت نیروی کار ماهر

در بخش تنظیم روابط حرفه ای بین کارفرمایان و صاحبان حرفه های مهندسی نیز هیچ توفیقی نداشته ایم. بخش ساختمان تنها بخشی است که افرادی از تمام حرفه ها و تخصص ها از پزشک تا معلم و... در آن مشغول به کار هستند و هیچ تلاشی نیز در جهت سامان دادن به این وضع صورت نگرفته است. بدیهی است مداخله اشخاص غیر متخصص در تمام سطوح تصمیم گیری در یک ساختمان رواج یافته است.

در عین حال به نظر اینجانب پیش زمینه رسیدن به  بسیاری از اهداف سازمان و وظایف تعریف شده هیات مدیره ارتقاء اخلاق حرفه ای در بین اعضاء سازمان است که در این بخش نیز متاسفانه فعالیت چشمگیری نشده است.

 

 

   با تشکر

محمدرضا بهارلو

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

مهندس پارسا :

با سلام و احترام؛

به منظور مشارکت در بحث و دریافت نظرات سایر همکاران صاحبنظر ، دیدگاه اینجانب به اختصار به شرح ذیل باستحضار میرسد:

از دوستان عزیز اجازه میخواهم پیش از ورود به موضوع ، از زاویه ای بازتر از مبحث و در حوزه ای وسیعتر از موضوع ، مسئله را از دیدگاه خود آغاز کنم.

از نظر اینجانب ،"پذیرش حقائق"برای یافتن راه حل های عملی جهت "مواجهه با واقعیاتی" که مطلوب ما نیست، لازمه آغاز یک مباحثه ی سازنده است.گذر ساده از کنار حقائق و صرفاً پرداختن به واقعیات موجود ،آن هم با تنظیم کادری محدود از تمام آن واقعیت، امکان شناخت ریشه یا ریشه های معضل را میسر نمیکند.     

بعنوان مثال جمله زیر که یک دیدگاه تلقی میشود، و بارها و بارها آنرا از افراد مختلف شنیده ایم ، بیانگر یک حقیقت است:

 قطعاً با مرور قانون نظام مهندسی و آئین نامه ی اجرائی آن، نمیتوان صراحتی در هیچیک از بندهای آنها یافت که ایجاد اشتغال برای اعضاء را از اهداف تشکیل سازمان بیان کرده باشد یا مسئولیت آنرا بر عهده ی هیات مدیره نهاده باشد. به بیان دیگر امر ایجاد اشتغال بعنوان وظیفه ای حکومتی در تمام سطوح حاکمیت پذیرفته شده و از دغدغه های همیشگی دولتهاست.

  حال با پذیرش این حقیقت میتوان به تاثیر فرد فرد اعضاء جامعه در مواجهه با واقیتی بنام معضل اشتغال  و نقش هریک در تغییر آن و نیز در سطحی بالاتر به نقش تشکلهای کوچک و بزرگ اجتماعی نظیر سازمانهای مردم نهاد برای تاثیرگذاری بر طیف تحت تاثیر آنها(اعضاء)، پرداخت.

اما در این مبحث، حقائق دیگری نیز قابل طرح است:

-سازمان نظام مهندسی هرچند از نگاه قانونگزار بعنوان یک"تشکل مردم نهاد " دیده شده است لیکن مناسبات آن با سایر دستگاه های

مرتبط با مسکن ، نیازمند تعاملاتی است که در هر مقطع تعابیر مختلفی از سوی اعضاء یا مدیران بدان اطلاق میگردد و تعیین سطح این تعامل همواره دغدغه ی دلسوزان سازمان بوده است. شاید تردید در لزوم حضور یا عدم حضور دارندگان سمت های دولتی در هیات مدیره-موضوع بحث گذشته- از همینجا نشات گرفته باشد.(البته اعتقادم بر این است که اثبات تعلق خاطر داشتن به یک مجموعه ، الزاماً با حضور در مدیریت آن محرز نمیشود؛ به عبارت دیگر هر یک از اعضاء سازمان ،  فارغ  از جایگاه اجتماعی یا سیاسی اش ، میتواند به منظور اثبات علقه اش به سازمان ، هیات مدیره را از نظرات سازنده اش بهره مند سازد.تا بدین ترتیب گهگاه در برزخ تصمیم گیری در جهت منافع حرفه ای اعضاء بعنوان عضو هیات مدیره یا در راستای حفظ منافع دستگاه متبوعش که سالها سابقه و اعتبار خود را صرف آن نموده، قرار نگیرد.توجه به این امر با توجه به نقاط افتراق متعدد در اهداف غیر مشترک ذاتی یا مسیر نیل به اهداف مشترک  بین یک تشکل مردم نهاد و یک دستگاه دولتی همواره در تصمیم گیریهای هیات مدیره ضروری بنظر میرسد.

 همچنین برخی از واقعیات پیش روی نظام مهندسی را به شرح زیر میتوان بر شمرد:

- ارائه خدمات مهندسی بعنوان یک فعالیت اقتصادی مرتبط با بازار پر رونق مسکن ، با وجود تمام تفاوتهایش با سایر فعالیتهای اقتصادی ، نهایتاً در بحث تناسب میان عرضه و تقاضا با سایر فعالیتهای اقتصادی نقطه مشترک دارد. ( با تقسیم ساده ی متراژ پروانه ساختمانی  صادر شده در استان در مدت زمان یکسال بر تعداد اعضاء نظام مهندسی دارای پروانه اشتغال در هر یک از گروه ها ، نتیجه ی ساده ی عدم تناسب میان عرضه و تقاضا قابل حصول است.)

- طیف گسترده ای از اعضاء دارای پروانه اشتغال ، از درآمد مکفی برخوردار نیستند. (البته لازم است در آمد مکفی تعریف شود و همزمان با آن کمیت و کیفیت خدماتی که در آزاء آن ، مهندس میتواند از منافع آن بهره مند شود نیز.)

- طیف قلیلی از اعضاء ، حجم قابل توجهی از بازار خدمات مهندسی را در اختیار دارند. (توان بالای جذب کار!!! و ارائه خدمات با کیفیتی بسیار بالاتر از سایرین! ، ضعف سیستم یا عوامل دیگر؟)

- گروهی از اعضاء دارای پروانه اشتغال، در حوزه ی ارائه خدمات مهندسی در بخش ساختمان فعالیت نمیکنند.(وظائف سازمان در قبال این دسته؟)

- طیف قابل توجهی از اعضائی که امروزه از درآمد مکفی برخوردار نیستند، افرادی دارای تخصص و تعهد هستند.(ضعف سیستم؟ یا علل دیگر؟)

- بخش زیادی از خدمات مهندسی ، توسط اعضائی ارائه میشود که از توان فنی مطلوب برخوردار نبوده و خدماتی با کیفیت مناسب را ارائه نمیدهند.(عدم دانش و تجربه کافی یا عدم تعهد به ارائه خدمات شایسته یا عدم وجود نگاه حرفه ای به ارائه خدمات بعنوان یک شغل اصلی و تمام وقت؟یا...)

- کیفیت ساخت مسکن تا رسیدن به وضعیت مطلوب ، فاصله ای فاحش دارد. به عبارت دیگر خدمات لازم برای تامین ایمنی و آسایش که از ملزومات اولیه مسکن میباشد ، از کیفیت لازم برخوردار نیست. .(عدم وجود نیروی انسانی ماهر شامل کارگر و استادکار- عدم دانش و تجربه کافی یا عدم تعهد به ارائه خدمات شایسته یا عدم وجود نگاه حرفه ای به ارائه خدمات بعنوان یک شغل اصلی و تمام وقت توسط مهندسین؟یاعدم توجه به ارزشگزاری ساختمان بر اساس کیفیت ساخت ؟ یا ورود افراد سوداگر تحت عنوان کارفرما بجای سرمایه گزار در حوزه ساخت وساز یا فقدان مصالح مناسب و استاندارد یا فقدان نظام ارزشگزاری کیفی یا...؟ )

-چنانچه نظام توزیع عادلانه!!! کار از طریق نظام مهندسی بعنوان تفسیری از قانون ، روشی مطلوب ارزیابی شود، معیارهای عادلانه بودن این توزیع کدام است؟(سوال همیشگی تفاوت میان عدالت و مساوات است)

 مقدمه ی مختصر فوق جهت تکمیل دیدگاه های ذیل اجتناب ناپذیر مینمود.

 -راهکارهای پیشنهادی برای اشتغال اعضاء :

 اشتغال برای اعضاء سازمان هر چند مسئولیت ذاتی نظام مهندسی نمیباشد لیکن نظام مهندسی پتانسیل وجایگاه لازم برای تاثیر گذاری در این حوزه در جهت تامین منافع اعضاء و جامعه را بطور توام داراست.

بر این اساس میتوان راهکارهای زیر را بر شمرد:

 الف – اهتمام سازمان در راستای تحقق قانون نظام مهندسی برای تعمیم لزوم استفاده از خدمات مهندسی به تمامی ساختمانها  بدون محدودیت در متراژ و طبقات و ارائه کلیه خدمات مهندسی فاز یک ، دو و سه توسط دفاتر حقوقی واقعی که بصورت کارگروه به ارائه خدمات میپردازند و قائم به شخصیت حقوقی علاوه بر شخصیتهای حقیقی اعضاء خود هستند ، میتواند بعنوان راهکاری برای افزایش جبهه های کاری جدید مطرح شود.

 ب- بکارگیری ظرفیت های استفاده نشده قوانین جاری از جمله اصل 44 و سایر قوانین و منطبق کردن آنها با منافع توام اعضاء در قالب تعریف بستر جدید کاری ومنافع جامعه در راستای استفاده از خدمات فنی با کیفیت که موجب صرفه اقتصادی و جلوگیری از اتلاف منابع ملی میگردد.

 ج- تعریف خدمات تعمیر و نگهداری ساختمان و تنظیم قوانین و ضوابط مرتبط با آن با نگاهی به هر دو سو - منافع اعضاء و منافع اجتماع –

 د-تعریف خدمات ارزیابی و ارزشگزاری ساختمانها (که در سطور ذیل به علت لزوم آن پرداخته خواهد شد)

 البته لازم به ذکر است که چهار بند فوق  و مواردی از این دست صرفاً موجب گسترش فضای اشتغال برای مهندسین میشود و هرچند بر ایجاد تناسب میان عرضه و تقاضا در کوتاه مدت موثر است( و با توجه به آهنگ رشد اعضاء ، بزودی این سیستم نیز ناکارامدی خود را نشان خواهد داد) لیکن بر بهبود روابط میان کارفرما و مهندس یا کیفیت ارائه خدمات و تغییر دیدگاه جامعه نسبت به ارائه خدمات مهندسی و... بی تاثیر است.

 بنظر اینجانب تمامی واقعیات فوق و واقعیاتی دیگر از این دست که همواره دغدغه ی اعضاء و دلسوزان سازمان بوده است و پذیرش حقائق موجود، نیاز به بازتعریف یک واژه مغفول در اقتصاد را در حوزه ارائه ی خدمات مهندسی اجتناب ناپذیر مینماید: بازار سالم رقابتی

در یک فعالیت اقتصادی که نظام عرضه و تقاضا در آن حکمفرماست ، سرمایه گزار- و نه کارفرما با تعریف متداول آن در بخش مسکن -  مخیر به انتخاب کالا یا خدماتی است که جهت تولید محصول مورد نظر جهت عرضه به بازار، بدان نیاز مند است . از آنجا که مصرف کننده نهائی- مشتری- خواهان دریافت کالای با کیفیت است (که کیفیت آن به تایید یک نظام ارزشگزاری معتبر رسیده باشد)، سرمایه گزار خود را ناگزیر از دریافت خدمات مهندسی با کیفیت ، از ارائه دهنده ای میبیند که ، مسئولیت پذیر، مجرب ، در دسترس ،خوش برخورد ، با سابقه  و... باشد.

در یک فعالیت اقتصادی وجود نظامی معتبر برای کنترل کیفیت و ارزشگزاری کالا میتواند موجب ایجاد رقابت در کیفیت شود.

در یک رقابت سالم میان ارائه دهندگان خدمات مهندسی ، رقیبان سعی در ارائه خدمات مهندسی با کیفیت بهتر ،دقت بیشتر، مقرون به صرفه تر، جهت ایجاد رضایت در کارفرما دارند که قطعاً سعی در ارتقاء دانش فنی، ترویج کار گروهی، آموزش نیروهای جوان و... که از اهداف تعریف شده سازمان میباشد بعنوان اهداف هر مجموعه فنی ساختمانی برای حفظ و ارتقاء جایگاهش در بازار  نیز مطرح میشود.- در اینصورت فراگیری امری ضروری تلقی میشود ؛ البته نه برای ارتقاء پروانه بلکه برای ارتقاء توان فنی جهت ارائه خدمات مهندسی قابل رقابت با دیگران)

رقابت سالم در بازار زمانی امکانپذیر میشود که دولت و متصدیان امور دولتی در بخش ساختمان ، صرفاً دارای جایگاه نظارتی بوده و  ورود ایشان در بازار با نقشی غیر از آنچه در قانون در نظر گرفته شده ،تخلف محسوب شود. همچنین در سطوح پائینتر ، از امکان اجراء یا ارجاع خدمات مهندسی از طریق ایشان به سمت و سوی خاص – رانت - جلوگیری شود.

چنانچه آن مدینه ی فاضله شکل گیرد ، مهاجرت ناگزیر عده ای از فعالان این بازار به بازار های دیگر که بدلیل عدم تناسب میان عرضه و تقاضا شکل میگیرد ، شامل عده ایست که در این رقابت ، توان حفظ بازار خود را بدلایلی غیر از نداشتن رانت ، نداشته اند.  

  به اختصار میتوان گفت در صورت نهادینه شدن رقابت سالم در بازار ساختمان و اهتمام سازمان در بنای آن، اهدافی چون ارتقاء کیفیت ساخت و ساز ، ارتقاء دانش فنی اعضاء، تمایل به انجام فعالیتهای مهندسی بصورت کارگروه، رعایت مقررات ملی و... لازمه ی حضور در بازار تلقی میگردد و این الزام نه از سوی سازمان که از سوی مصرف کنندگان – جامعه- به منظور دریافت مسکنی مطلوب ایجاد میگردد.

 بندهای مغفول مانده از اهداف قانون و وظائف هیات مدیره بر اساس قانون:

 *فعالیت افراد فاقد صلاحیت در بخش ساختمان نشان دهنده ی مغفول ماندن بند 8 از وظائف هیات مدیره است.

*همچنین عدم وجود یا کفایت نیروهای فنی ماهر(کارگران و استادکاران)در بخش ساختمان میتواند بعنوان عدم توجه کافی به بندهای2 و 9 وظائف سازمان و بندهای 2و3و6و8 از وظائف هیات مدیره تلقی گردد.

*هرچند دفاع از حقوق مهندسان واژه ای کیفی است که نمیتوان مقدار برخورداری از آن را بطور قطع تعیین نمود ، لیکن تعداد اعضائی که بر اساس توقع خود مقدار فعلی را با میزان مطلوب میسنجند، نشاندهنده عدم توفیق سازمان در اقناع اعضاء برای کفایت تلاش خود بوده است.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

مهندس خواجه پور :

به نام خدا

با سلام و عرض ادب خدمت کلیه دوستان و همکاران گرامی

احتراماً نظرات و پیشنهادات اینجانب در خصوص موضوعات مطرح شده در جلسه امید فردا به شرح زیر می باشد:

الف) راهکارهای پیشنهادی برای اشتغال اعضا 

·         ایجاد هویت، توانایی و دانش کافی در قشر مهندس خصوصاً نسل جوان

·         تلاش جهت بالا بردن سطح آگاهی عمومی در خصوص استفاده از خدمات مهندسین در سطح جامعه

·         تلاش در خصوص توزیع عادلانه خدمات در بین مهندسین با استفاده از نرم افزار و کنترل توزیع آن

·         کاهش سهمیه و افزایش تعرفه خدمات مهندسین (با علم به اینکه این موضوع باعث کاهش مهر فروشی خواهد شد.)

·         بستر سازی و تعامل مناسب با سایر دستگاه های اجرایی جهت استفاده از مهندسین در پست های مرتبط

·         استفاده از پتانسیل علمی مهندسین و ارائه لیست جهت پست های مرتبط به سازمان های اجرایی

ب) راهکارهای پیشنهادی برای جلب مشارکت بیشتر اعضا

·         ایجاد هویت، توانایی و دانش کافی در قشر مهندسین خصوصاً نسل جوان

·         جلب اعتماد مهندسین با توزیع عادلانه خدمات بین آنها

·         ارائه طرح و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت مؤثر و مورد وثوق اعضا بر اساس نظرات ایشان جهت دستیابی به شرایط ایده آل حرفه ای و اجتماعی و علمی

·         نظرسنجی از مهندسین و استفاده از نظرات آنها در مدیریت های مربوطه

·         شناسایی استعداد هاو توانایی های موجود در بین مهندسین و دعوت از آنها

·         آسیب شناسی ایرادات ، نقائص و مشکلات موجود در برنامه های سازمان و تهیه طرح و برنامه ریزی برای رفع آنها

د) بندهای مغفول مانده از اهداف قانون و وظائف هیات مدیره بر اساس قانون

·         برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن (نقشه راه و برنامه خاصی در این زمینه موجود نمی باشد.)

·         ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش های ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه های علمی ، فنی، آموزش و انتشارات.(آموزش ها کاربردی نمی باشد)

·         نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح)نظارتها مستمر همگانی ویا موثر نبوده است)

·         دفاع از حقوق اجتماعی و جیثیت حرفه ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرح های ارزشمند ( مثلاً  تشکیل تیم حقوقی کارآمد و یا استخدام وکیل جهت دفاع از مهندسین  در هنگام پیش آمدن حوادث.)

·         تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی (متأسفانه در این خصوص توفیق لازم حاصل نشده که عدم اخذ مناسب حق الزحمه مهندسین از کارفرمایان ، ساخت و ساز توسط افراد متفرقه .... نمونه آن است .)

·         کمک به ترویج  اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مشکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها. (با توجه به پتانسیل بالای نظام مهندسی فارس در این مورد طرح و یا راهکار خاصی ارائه نشده است.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

مهندس طالبان :

 

دوست گرامي جناب آقلي مهندس همت باسلام

احتراما در پاسخ به درخواست حضرتعالي موارد ذيل خدمتتان ارسال ميگردد

موضوع اشتغال اعضا

1اجراي دقيق قانون خصوصا ماده 33بدون درنظرگرفتن هيچ محدوديتي

2تلاش در جهت راه اندازي دفاتر مهندسي

3اجراي شيوههاي نوين توزيع كارونضارت دقيق براجراي ان

4تعامل سازمان بادستگاههاي دولتي درجهت انجامخدمات مهندسي توسط اعضا

راهكارهاي پيشنهادي براي جلب مشاركت اعضا

1درصورت توزيع عادلانه ومناسب كار قطعا گام خوبي در جهت جلب مشاركت اعضا برداته خواهد شد

2حضور موثرسازمان در تصميم گيريهاي كلان شهر واستان واطلاع رساني به پرسن

3اطلاع رساني دقيق ازوظايف سازمان واعضاي ان به عموم جامعه

4تلاش در جهت ارتقا مهندس درجامعه

بندهاي بجاي مانده ازقانون

عدم اجراي صحيح بندهاي هفتم وچهارم ودهم وظايف هيات مديره

عدم اجراي صحيح بندهاي اول ودوم وچهارم اهداف قانون

باتقديم احترام طالبان

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

مهندس لاهوتی :

بنام خدا

 نظریات اینجانب در رابطه با دستور جلسه مورخ  ۹۱/۵/۱۹ بشرح زیر میباشد:

۱_ راهکارهای پیشنهادی برای اشتغال اعضا:

   از آنجایی که ایجاد اشتغال برای اعضا از اهداف قانون و هیات مدیره نمیباشد،ولی سازمان از راههای زیر میتواند زمینه اشتغال اعضا را بهتر فراهم نماید.

کنترل ظرفیت اشتغال اعضا،اجرای کامل ماده ۱۲ آیین نامه و تبصره های آن،همکاری شهرداریها به منظور اجرای بخشنامه وزارت راه و شهرسازی،موضوع داشتن مجری برای ساختمانهای ۸۰۰ متر به بالا، فعالیت بیشتر در زمینه صدور خدمات مهندسی، متناسب نمودن پرسنل اجرایی با حجم پروژه در زمینه اجرا، فرهنگ سازی و آگاهی دادن به جامعه بمنظور استفاده از خدمات مهندسی در رابطه با رفع نیازهای خود.

 ۲_راهکارهای جلب مشارکت اعضا:

  موفقیت سازمان در مورد اولین دستور جلسه، تقویت گروههای تخصصی، برگزاری مسابقات علمی و مهندسی، واگذاری طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی به اعضا و کمک مالی به طرحهای آنها، برگزاری سمینارهای علمی و عملی در ارتباط با نیازهای حرفه ای اعضا، تعیین مشاورینی که مشکلات حرفه ای اعضا را برطرف نمایند.

۳_چشم انداز ماموریت و برنامه کار سازمان:

  برنامه ریزی و ایجاد راهکارهایی که استقلال سازمان را بیشتر تأمین نماید، پیگیری اصلاح بعضی از مواد قانون و آیین نامه اجرائی، تلاش برای رسیدن به جایگاهی که جامعه و سازمانها در رابطه با مسائل فنی و عمرانی خود نیاز به مشاوره با سازمان را کاملا احساس نمایند، برنامه  ریزی به منظور اجرا نمودن موادی از قانون که تاکنون اجرا نشده یا کاملا به اجرا در نیامده است.

 ۴_بندهای مفعول مانده از اهداف قانون و وظایف هیات مدیره:

  بندهای ۱ و ۹ ماده ۲ اهداف قانون  و بندهای ۴ ، ۷ ، ۸ ، ۱۱، ۲۵ ،۲۶ ،۲۸ ،۳۲ ،۳۵ ،۳۶  ازماده ۷۳ وظایف هیات مدیره.

 مسلما هیات مدیره هایی که تاکنون تشکیل شده اند نهایت تلاش خود را نموده اند تا اهداف قانون و وظایف خود را به  بهترین نحو به نتیجه برسانند  که به دلیل عدم همکاری دستگاههای مختلف از جمله وزرات کشور و وزارت راه و شهرسازی، موارد فوق یا انجام نشده یا بطور کامل به نتیجه نرسیده است.

ضمنا داشتن یک شورای مرکزی قدرتمند و کارآمد از اعضاء قوی هیات مدیره سازمانها میتواند سازمانهای  استانها را در رسیدن به اهداف قانون کمک موثر نماید .

 

                                                                         با تشکر از زحمات مهندس همت و همکاران _لاهوتی      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

مهندس باقریان پور :

بنام خدا

 با سلام به کلیه همکاران محترم وبرگزارکنندگان محترم جلسات امید فردا

        دررابطه با دستورجلسه چهامین جلسه موارد زیر باستحضار میرسد:

 الف –راهکارهای پیشنهادی برای اشتغال اعضا

 1-اجرای کامل طرح مجریان ذیصلاح جهت کلیه ساختمانها تا باعث ارتقای کیفت ساخت وحفظ سرمایه های ملی وجان انسانها گردیده وزمینه اشتغال همکاران خصوصا"مهندسان جوان را فراهم نماید 0با اجرای کامل این طرح ملی حدود 50درصد همکاران در بخش مجریان ذیصلاح مشغول کار خواهند شد 0

 2-فعال شدن همکاران در بخش صنعت ساختمان وجلوگیری از کار غیر متخصصین در این بخش 0(موضوع بند 2و8آئین نامه اجرای ماده 73)

 ب - جهت جلب مشارکت بیشتر اعضا راهکارهای زیر پیشنهاد میگردد:

 1- تشکیل شورای انتخابی اعضا در رابطه با امور رفاهی وفرهنگی سازمان 0

 2- تشکیل شورای انتخابی اعضا در رابطه با امور حرفه ای و پژوهشی وآموزشی در سازمان وتاسیس دانشگاه بازآموزی مهندسان وابسطه به سازمان  نظام مهندسی وایجادتحول وبازنگری کامل در بخش آموزش همگام با تحولات جهانی 0

 3-تغییرات لازم طبق نیازهای روز در رابطه با چارت سازمانی مصوب 6سال قبل سازمان 0

 4-تشکیل اتاق فکر در سازمان وبرگزاری جلسات متعددتر وبیشتر 0

 ج-چشم انداز ماموریت وبرنامه کار سازمان نظام مهندسی

 بایستی اتاق فکری از همکاران مختلف تشکیل داد تا با بررسی تحولات جهانی واستفاده از تجربیات سایر کشورها وبررسی وضعیت موجود نسبت به تدوین برنامه ای 50 ساله جهت سازمانهای نظام مهندسی اقدام نمایند ومیتوان در این زمینه سمینارهای ملی مهندسی سازمانهای نظام مهندسی را برگزار نمود تا به راه حلی جامع با بکارگیری خرد جمعی رسید0

 د-بندهای مغفول مانده از اهداف  قانون ووظایف هیات مدیره بر اساس قانون

 1- بند 2 و3 و7 و8 ماده 73 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی بطور کامل وشایسته اجرا نشده است 0

 2-بند 28ماده 73 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در مورد تشکیل کمیته نظام پیشنهادات درنظام مهندسی 0

 3-بند 32 ماده 73 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی جهت ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام کارآموزی فارغ التحصیلان رشته های اصلی ورشته های  مرتبط در مهندسی ساختمان انجام نشده است 0

 4-بند 33 ماده 73 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در مورد تشکیل دفاتر مشاوره وراهنمایی به منظور کسب اطلاعات لازم وارایه آن به عموم به منظور اطلاع رسانی به مراجعین 0

 5-بند 37 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در مورد مشورت با گروههای تخصصی وکسب نظر ازآنهادر امورمرتبط با رشته مربوطه بنحومناسب انجام نشده است 0

 با تشکراز کلیه همکاران –محمد ابراهیم با قریان پور

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

مهندس جمشیدی :

1)      راهكارهاي پيشنهادي براي اشتغال اعضاء

1-1- سعي در جهت ايجاد عدالت در تقسيم خدمات مهندسي بين اعضاء

1-2- اجباري كردن طراحي و نظارت پروژه هاي بزرگ توسط گروه مهندسين

1-3- استفاده از مهندس ناظر مقيم جهت پروژه هاي بزرگ

1-4- ارايه خدمات جديد مهندسي نظير طراحي داخلي يا تهيه نقشه هاي فاز 2

1-5- ايجاد گروههاي كوچك يا بزرگ اقتصادي

1-6- تشويق در جهت افزايش اعضاي دفاتر مهندسي با افزايش سهميه

2) راهكارهاي جلب مشاركت اعضاء

2-1- شفافيت و اطلاع رساني از نحوه فعاليت هيأت مديره و گردش مالي سازمان

2-2- افزايش خدمات رفاهي

2-3- نظرخواهي و نظرسنجي هاي مداوم در ارتباط با نحوه مديريت سازمان

2-4- اطلاع كليه اعضاء از ميزان فعاليت ساير اعضاء بويژه هيأت مديره و مديران سازمان

2-5- استفاده از نيروهاي جديد در بدنه مديريتي و اداري سازمان

3)چشم انداز به مأموريت و برنامه كار سازمان

 قانون نظام مهندسي ساختمان

4) بندهاي مغفول مانده از اهداف قانون وظايف هيأت مديره

4-1- بند 1 ماده 73: تاكنون هيچگونه برنامه ريزي جهت تقويت و توسعه فرهنگ اسلامي در معماري و شهرسازي نشده است .

4-2- بند 10 ماده 73: عدم موضع گيري سازمان نظام مهندسي در رويدادهاي شهرسازي و معماري (نظير تصميمات ماده 5 و يا تخريب آثار معماري )

4-3- بند 32 ماده 73: ايجاد تسهيلات لازم جهت كارآموزي فارغ التحصيلان انجام نشده است .

4-4- بند 36 ماده 73: پيشنهاد تغيير در مقررات ملي ساختمان تاكنون انجام نشده است .

4-5- عدم استفاده از اعضاي هيأت مديره در مشاغل مديريتي و اداري سازمان .


 

 

گزارش مهندس ولدان (بخش اول)

بسمه تعالي

الف) :

1-جايگاه سازمان با عضويت سه نفر از اعضاي هيأت مديره استان در شوراي مركزي نظام مهندسي كشور و همچنين  حضور فعال در كميسيون ها و كارگروه هايي كه در سطح شوراي مركزي و وزارت راه و شهرسازي در سطح ملي تشكيل مي گردد نشان از موقعيت ممتاز سازمان استان فارس در مقايسه با ساير سازمانهاي استاني مي باشد.

2-جايگاه سازمان در سطح دستگاه هاي اجرايي استان با حضور و دعوت مستمر از سازمان جهت شركت نمايندگان آن در شوراي فني استان ، شوراي مسكن استان ، شوراي اداري استان ، كميسيون ماده پنج – كميسيون طرح تفصيلي 26 شهرستان استان ، كميته فني طرح تفصيلي و ده ها كميته راهبردي ديگر نشان از موقعيت ممتاز سازمان نظام مهندسي استان مي باشد.

3- جايگاه سازمان در كنترل خدمات مهندسي در سطح كشور همواره زبانزد همگان بوده و طي سه سال گذشته استان فارس 2 بار در رعايت مقررات ملي ساختماني ايران حائز رتبه اول شده است.

4-موفقيت سازمان استان فارس در اجرايي نمودن مبحث مجريان ذيصلاح بنحوي كه بارها مورد تأييد مسئولان وزارت راه و شهرسازي و تمجيد شوراي مركزي نظام مهندسي كشور شده است.

5-موفقيت سازمان استان فارس در تهيه چارت سازماني فراگير جهت پي گيري اهداف و برنامه هاي هيأت مديره در غالب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه در حال حاضر مورد استفاده بسياري از سازمانهاي استاني در سطح كشور مي باشد.

6-موفقيت سازمان در ارتباط مؤثر با بدنه اعضاي سازمان در بخش هاي مختلف با تأسيس كميته ورزش ، كميته بانوان و تهيه و تصويب نظام نامه اداره اين كميته ها و پي گيري تصويب همين نظام نامه ها در سطح كشور

7- جلب مشاركت اعضاء در اداره امور سازمان با تشكيل گروه هاي كنترل و ارزيابي ، نظارت عاليه شهرستانها و برگزاري انتخابات جهت تشكيل شوراي مجريان ، كميته ورزش و كميته بانوان

8-تأسيس 6 دفتر نمايندگي جديد در دوره هيأت مديره پنجم و اقدام به ساخت ساختمان 4 دفتر نمايندگي

9-پذيرش مسئوليت كارگروه صدور خدمات فني و مهندسي شوراي مركزي كه منجر به عقد تفاهم نامه هاي متعدد با دستگاه هاي اجرايي مسئول در بخش صادرات شده است.

10-شروع عمليات اجرايي  اولين و بزرگترين مجتمع رفاهي ، ورزشي و فرهنگي سازمان هاي  نظام مهندسي كشور به مساحت 16000 متر مربع و با پيشرفت فيزيكي 40 ٪

11-شروع عمليات اجرايي مجتمع تفريحي باغ رستوران صدرا با پيشرفت فيزيكي 60٪

12-اقدام به ساخت ساختمان شماره 2 سازمان و تجهيز سالن آمفي تئاتر ، كلاسهاي آموزشي و كتابخانه در سطح عالي

13-افزايش سرمايه گذاري سازمان در صندوق قرض الحسنه سازمان بمنظور افزايش سقف وام قرض الحسنه و اعطاي وام به بيش از 3500 نفر ظرف سه سال گذشته

14-برگزاري هرچه باشكوهتر مراسم خاص با جلب مشاركت اعضاء بطوريكه ظرف سه سال گذشته حضور اعضاء با رشد 120٪ در هر سال نسبت به سال قبل مواجه بوده است.

15-عقد تفاهم نامه با رستوران ها و هتل ها ، مراكز تفريحي و مراكز درماني بمنظور استفاده اعضاي سازمان ( با تخفيف هاي مناسب )

16-پي گيري حل و فصل مسائل مالياتي سازمان مربوط به سالهاي 1384 تا امروز   

 

 ارسال توسط حجت همت